Nhảy đến nội dung chính

1. Quy định chung

  • Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.
  • Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.
  • Đơn vị yết giá: 01 đồng.
  • Ngày giao dịch (ngày T) là ngày TPRL được giao dịch và khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán.
  • Thời hạn thanh toán: ngày T
  • Quy định sửa/hủy lệnh:
    • Lệnh đã được xác lập: Không được sửa/ hủy lệnh.
    • Lệnh chưa được xác lập: Được phép sửa/hủy lệnh.